Luận văn, luận án
610(08).
Thực trạng bệnh tay chân miệng giai đoạn 2015 - 2017 và kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh tại 3 xã huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Dương Văn Tự.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Thực trạng bệnh tay chân miệng giai đoạn 2015 - 2017 và kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh tại 3 xã huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2018.
Mô tả vật lý 97tr. : Biểu đồ màu minh họa. ; 30cm.
Tóm tắt Bệnh tay chân miệng giai đoạn 2015 - 2017 và kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh tại 3 xã huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Bệnh tay chân miệng.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ LV0537(08). Kho sách tham khảo II.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112441
00222
004B3D92C11-9F38-43BA-AF7E-2BAB761B83C6
005201808140810
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180814081019|bthuoanh|y20180813091235|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aDương Văn Tự.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aThực trạng bệnh tay chân miệng giai đoạn 2015 - 2017 và kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh tại 3 xã huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2018.
300 |a97tr. : |bBiểu đồ màu minh họa. ; |c30cm.
520 |aBệnh tay chân miệng giai đoạn 2015 - 2017 và kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh tại 3 xã huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình.
650 |aY tế công cộng.
653 |aBệnh tay chân miệng.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|j LV0537(08). Kho sách tham khảo II.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/thsduongvantu/bia_duongvantuthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào