Luận văn, luận án
610(08).
Thực trạng quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến xã thuộc 2 huyện, thành phố tỉnh Ninh Bình năm 2017. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Lê Thị Nguyệt Minh.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Thực trạng quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến xã thuộc 2 huyện, thành phố tỉnh Ninh Bình năm 2017. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2018.
Mô tả vật lý 121tr. : Biểu đồ màu minh họa. ; 30cm.
Tóm tắt Quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến xã thuộc 2 huyện, thành phố tỉnh Ninh Bình năm 2017.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Quản lý bệnh không lây nhiễm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ LV0534(08). Kho sách tham khảo II.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112442
00222
0047C05D32E-71BA-42ED-A5EB-85B269FA8A14
005201808140759
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180814075922|bthuoanh|c20180813101459|dthuoanh|y20180813095033|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aLê Thị Nguyệt Minh.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aThực trạng quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến xã thuộc 2 huyện, thành phố tỉnh Ninh Bình năm 2017. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2018.
300 |a121tr. : |bBiểu đồ màu minh họa. ; |c30cm.
520 |a Quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến xã thuộc 2 huyện, thành phố tỉnh Ninh Bình năm 2017.
650 |aY tế công cộng.
653 |a Quản lý bệnh không lây nhiễm.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|j LV0534(08). Kho sách tham khảo II.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/thslethinguyetminh/bia_lethinguyetminhthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào