Luận văn, luận án
610(08).
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun đường ruột truyền qua đất của người dân xã Hùng Tiến - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng năm 2017. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Nguyễn Huy Hoàng.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun đường ruột truyền qua đất của người dân xã Hùng Tiến - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng năm 2017. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2018.
Mô tả vật lý 85tr. ; 30cm.
Mô tả vật lý Biểu đồ màu minh họa.
Tóm tắt Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun đường ruột truyền qua đất của người dân.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Nhiễm giun đường ruột truyền qua đất.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ LV0540(08). Kho sách tham khảo II
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112444
00222
004758707F5-DE77-444B-A1EA-C07395D40765
005201808140735
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180814073604|bthuoanh|c20180813151545|dthuoanh|y20180813151504|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aNguyễn Huy Hoàng.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aThực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun đường ruột truyền qua đất của người dân xã Hùng Tiến - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng năm 2017. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2018.
300 |a85tr. ; |c30cm.
300|bBiểu đồ màu minh họa.
520 |aThực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun đường ruột truyền qua đất của người dân.
650 |aY tế công cộng.
653 |aNhiễm giun đường ruột truyền qua đất.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|j LV0540(08). Kho sách tham khảo II
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/thsnguyenhuyhoang/bia_nguyenhuyhoangthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào