Luận văn, luận án
610(08).
Thực trạng mắc tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi và kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh tiêu chảy tại 2 xã/ phường Thành phố Thái Bình, năm 2017. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Nguyễn Xuân Hải.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Thực trạng mắc tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi và kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh tiêu chảy tại 2 xã/ phường Thành phố Thái Bình, năm 2017. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2018.
Mô tả vật lý 92tr. : Biểu đồ màu minh họa. ; 30cm.
Tóm tắt Mắc tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi và kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh tiêu chảy tại 2 xã/ phường Thành phố Thái Bình, năm 2017.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Mắc tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ LV0538(08). Kho sách tham khảo II.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112445
00222
004E7151F48-1242-4DB5-AEBD-649E6F7371E0
005201808141502
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180814150239|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aNguyễn Xuân Hải.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aThực trạng mắc tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi và kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh tiêu chảy tại 2 xã/ phường Thành phố Thái Bình, năm 2017. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2018.
300 |a92tr. : |bBiểu đồ màu minh họa. ; |c30cm.
520 |a Mắc tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi và kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh tiêu chảy tại 2 xã/ phường Thành phố Thái Bình, năm 2017.
650 |aY tế công cộng.
653 |aMắc tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|j LV0538(08). Kho sách tham khảo II.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/thsnguyenxuanhai/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào