Luận văn, luận án
610(08).
Tình trạng nhiễm Cadimi trong cá, nước ao nuôi và kiến thức bảo vệ môi trường ao nuôi cá của người dân ở 6 xã ven sông Hồng Thái Bình. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Trần Sơn Tùng.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Tình trạng nhiễm Cadimi trong cá, nước ao nuôi và kiến thức bảo vệ môi trường ao nuôi cá của người dân ở 6 xã ven sông Hồng Thái Bình. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2018.
Mô tả vật lý 103tr. : Biểu đồ màu minh họa. ; 30cm.
Tóm tắt Nhiễm Cadimi trong cá, nước ao nuôi và kiến thức bảo vệ môi trường ao nuôi cá của người dân ở 6 xã ven sông Hồng Thái Bình.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Môi trường ao nuôi cá.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ LV0542(08). Kho sách tham khảo II.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112448
00222
0048F0652C0-DC38-4E0E-895B-4F4FD7466747
005201808151007
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180815100732|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aTrần Sơn Tùng.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aTình trạng nhiễm Cadimi trong cá, nước ao nuôi và kiến thức bảo vệ môi trường ao nuôi cá của người dân ở 6 xã ven sông Hồng Thái Bình. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2018.
300 |a103tr. : |bBiểu đồ màu minh họa. ; |c30cm.
520 |aNhiễm Cadimi trong cá, nước ao nuôi và kiến thức bảo vệ môi trường ao nuôi cá của người dân ở 6 xã ven sông Hồng Thái Bình.
650 |aY tế công cộng.
653 |aMôi trường ao nuôi cá.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|j LV0542(08). Kho sách tham khảo II.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/thtransontung/bia_transontungthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào