Luận văn, luận án
610(08).
Tình trạng dinh dưỡng và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho người cao tuổi tại nông thôn Thái Bình. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Đỗ Thanh Giang.
Tác giả TT Trường Đại học Y Thái Bình.
Nhan đề Tình trạng dinh dưỡng và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho người cao tuổi tại nông thôn Thái Bình. : Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2012.
Mô tả vật lý 129tr. : Biểu đồ màu minh họa. ; 30cm.
Tóm tắt Tình trạng dinh dưỡng và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho người cao tuổi.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Dinh dưỡng.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ LA04(08). Kho sách Tahm khảo II.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112451
00222
00454415907-514D-43A6-B014-70024976E2E6
005201808281016
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20180828101656|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aĐỗ Thanh Giang.
110 |aTrường Đại học Y Thái Bình.
245 |aTình trạng dinh dưỡng và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho người cao tuổi tại nông thôn Thái Bình. : |bLuận án Tiến sĩ Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2012.
300 |a129tr. : |bBiểu đồ màu minh họa. ; |c30cm.
520 |aTình trạng dinh dưỡng và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho người cao tuổi.
650 |aY tế công cộng.
653 |a Dinh dưỡng.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|jLA04(08). Kho sách Tahm khảo II.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la_dothanhgiang/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào