Luận văn, luận án
610 (08)
Đặc điểm tăng acid Uric huyết thanh và một số yếu tố liên quan ở người 25-64 tuổi tại hai xã thuần nông thuộc tỉnh Thái Bình năm 2019 /
UDC 610 (08)
Tác giả CN Phạm Đăng Bản
Tác giả CN Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Dung; PGS.TS Ninh Thị Nhung
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đặc điểm tăng acid Uric huyết thanh và một số yếu tố liên quan ở người 25-64 tuổi tại hai xã thuần nông thuộc tỉnh Thái Bình năm 2019 / Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng
Nhan đề 8720701
Thông tin xuất bản Thaibinh, 2020
Mô tả vật lý 101tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Tổng quan về acid uric; Đặc điểm tăng acis uric huyết thanh; Các yếu tố liên quan tới tăng acid uric huyết thanh; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Đặc điểm tăng acid uric huyết thanh ở người 25-64 tại 2 xã thuần nông thuộc tỉnh Thái Bình; Một số yếu tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh...
Thuật ngữ chủ đề Y tế công công
Từ khóa tự do Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Đặc điểm tăng acis uric huyết thanh
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123656
00222
004508B4B25-ADB8-470F-891D-62E166569919
005202009100744
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200910074436|bhue1|y20200910074257|zhue1
080 |a610 (08)
100 |aPhạm Đăng Bản
100|aNgười hướng dẫn: TS. Phạm Thị Dung; PGS.TS Ninh Thị Nhung
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐặc điểm tăng acid Uric huyết thanh và một số yếu tố liên quan ở người 25-64 tuổi tại hai xã thuần nông thuộc tỉnh Thái Bình năm 2019 / |cLuận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng
245|n8720701
260 |aThaibinh, |c2020
300 |a101tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aTổng quan về acid uric; Đặc điểm tăng acis uric huyết thanh; Các yếu tố liên quan tới tăng acid uric huyết thanh; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Đặc điểm tăng acid uric huyết thanh ở người 25-64 tại 2 xã thuần nông thuộc tỉnh Thái Bình; Một số yếu tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh...
650 |aY tế công công
653 |aDinh dưỡng
653 |aĐặc điểm tăng acis uric huyết thanh
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/19-8-2020-27lv/lv_phamdangban-ytcc/bia-phamdangbanthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào