Luận văn, luận án
617.9(08)
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng động kinh, tình hình quản lý bệnh nhân động kinh tại tỉnh Thái Bình/Dương Huy Hoàng
UDC 617.9(08)
Tác giả CN Dương Huy Hoàng
Tác giả TT Học viện Quân y
Nhan đề Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng động kinh, tình hình quản lý bệnh nhân động kinh tại tỉnh Thái Bình/Dương Huy Hoàng
Thông tin xuất bản Hà nội : , 2009
Mô tả vật lý 139tr. ; 27cm.
Tùng thư Luận án Tiến sỹ- Chuyên ngành Thần kinh học
Tóm tắt Tổng quan, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, bàn luận....
Thuật ngữ chủ đề Thần kinh
Từ khóa tự do Bệnh nhân động kinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
001268
00222
0047AB75C58-8CC6-45CC-9AD3-06E26B3945F8
005201512250830
008081223s 200 vm| vie
0091 0
039|a20151225083137|bphuong|y20151225082035|zphuong
080 |a617.9(08)
100 |aDương Huy Hoàng
110 |aHọc viện Quân y
245 |aNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng động kinh, tình hình quản lý bệnh nhân động kinh tại tỉnh Thái Bình/Dương Huy Hoàng
260 |aHà nội : ,|c 2009
300 |a139tr. ; |c27cm.
490 |aLuận án Tiến sỹ- Chuyên ngành Thần kinh học
520|aTổng quan, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, bàn luận....
650 |aThần kinh
653 |aBệnh nhân động kinh
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la-duonghuyhoang/la_duonghuyhoang_001thumbimage.jpg
890|c1|d2

Không tìm thấy biểu ghi nào