Thông báo tạp chí mới (Quý I, II năm 2019)

Tạp C  về Thư viện Quý I/2019

 

TÊN TẠP CHÍ

Tập, số

Tháng, năm

Dược học

Số 514

2/2019

Số 513

1/2019

Nghiên cứu Y học

117, Số 1

2/2019

Sức Khỏe Môi trường

Số 68

11/2018

Số 69

12/2018

 

Số 1+2(70+71)

2019

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang

Số 12

11/2018

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng

Số 1

2018

Y Dược học lâm sàng 108

14, Số 1

2019

Y học Việt Nam

474, Số 1, 2

1/2019

475, Số 1&2

2/2019

 

Tên Tạp C  về Thư viện Quý II/2019

 

TÊN TẠP CHÍ

Tập, số

Tháng, năm

Dược học

Số 515

3/2019

Số 516

4/2019

Sức Khỏe Môi trường

Số 72

3/2019

Sinh lý học Việt Nam

Số, tập 23

3/2019

Y học Việt Nam

476, Số 1, 2

3/2019

477, Số 1,2, ĐB

4/2019

478, Số ĐB

5/2019Thông báo tạp chí mới (Quý I, II năm 2019)

Tạp C  về Thư viện Quý I/2019

 

TÊN TẠP CHÍ

Tập, số

Tháng, năm

Dược học

Số 514

2/2019

Số 513

1/2019

Nghiên cứu Y học

117, Số 1

2/2019

Sức Khỏe Môi trường

Số 68

11/2018

Số 69

12/2018

 

Số 1+2(70+71)

2019

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang

Số 12

11/2018

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng

Số 1

2018

Y Dược học lâm sàng 108

14, Số 1

2019

Y học Việt Nam

474, Số 1, 2

1/2019

475, Số 1&2

2/2019

 

Tên Tạp C  về Thư viện Quý II/2019

 

TÊN TẠP CHÍ

Tập, số

Tháng, năm

Dược học

Số 515

3/2019

Số 516

4/2019

Sức Khỏe Môi trường

Số 72

3/2019

Sinh lý học Việt Nam

Số, tập 23

3/2019

Y học Việt Nam

476, Số 1, 2

3/2019

477, Số 1,2, ĐB

4/2019

478, Số ĐB

5/2019