Đội ngũ cán bộ

 

                                                        

 

Description: D:\anhTv\anhCBTV\ảnh\Nguyễn Thị Thu HIền.jpg

                                               

              

 

Phó trưởng Thư viện & TT CNTT
Ths. Nguyễn Thị Thu Hiền
  Điện thoại: 0912901438
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\luong.jpg

 CN Đào Thị Lương
 Điện thoại :
   Email: 

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\luong.jpg

 CN Nguyễn Thị Lan Phương
 Điện thoại :
   Email: 

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\luong.jpg

 CN Đỗ Thị Tươi
 Điện thoại :
   Email: 

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\luong.jpg

 CN. Nguyễn Thị Hoa Huệ
 Điện thoại :
   Email: 

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\luong.jpg

 KTV. Phạm Thị Thúy Lan
 Điện thoại :
   Email: 

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\luong.jpg

 KTV. Đỗ Thị Thu Oanh
 Điện thoại :
   Email: 
 


Đội ngũ cán bộ

 

                                                        

 

Description: D:\anhTv\anhCBTV\ảnh\Nguyễn Thị Thu HIền.jpg

                                               

              

 

Phó trưởng Thư viện & TT CNTT
Ths. Nguyễn Thị Thu Hiền
  Điện thoại: 0912901438
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\luong.jpg

 CN Đào Thị Lương
 Điện thoại :
   Email: 

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\luong.jpg

 CN Nguyễn Thị Lan Phương
 Điện thoại :
   Email: 

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\luong.jpg

 CN Đỗ Thị Tươi
 Điện thoại :
   Email: 

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\luong.jpg

 CN. Nguyễn Thị Hoa Huệ
 Điện thoại :
   Email: 

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\luong.jpg

 KTV. Phạm Thị Thúy Lan
 Điện thoại :
   Email: 

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\luong.jpg

 KTV. Đỗ Thị Thu Oanh
 Điện thoại :
   Email: