Giới thiệu chung

* GIỚI THIỆU CHUNG

             Thư viện Trường Đại học Y Thái Bình  có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của Nhà trường. Thư viện trở thành đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu theo quyết định số: 1817 ngày 21 tháng 12 năm 2009 của Hiệu trưởng và hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện trường đại học (Quyết định số 688/ĐH ngày 14/7/1986 của Bộ ĐH-THCN) và theo Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động Thư viện trường đại học (Quyết định.số 13/2008/QĐ-BVHTTDL) của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

             Thư viện Trường Đại học Y Thái Bình có diện tích khoảng 800 m2, được chia thành các bộ phận: Kho sách Giáo trình; Kho sách tham khảo; Phòng đọc mở; Phòng truy cập Thư viện điện tử; Phòng tự học; Phòng cán bộ. Thư viện phục vụ hơn 7000 độc giả là cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên.

              Nguồn lực thông tin Thư viện có 3500 đầu sách tương đương 80.000  tài liệu bao gồm: Sách tham khảo tiếng việt, sách tham khảo ngoại văn, sách giáo trình, luận án, luận văn, khoá luận, các loại báo, tạp chí và hơn 2000 đĩa CD-ROM về lĩnh vực Y, Dược học. Thư viện hỗ trợ tốt nhất cho bạn đọc về nguồn thông tin nhằm phục vụ hiệu quả cho đào tạo và NCKH của Nhà trường.

             Thư viện tổ chức phục vụ theo phương thức mở, bạn đọc có thể tiếp cận trực tiếp với vốn tài liệu và nguồn lực thông tin của thư viện. Bạn đọc có thể tự chọn tài liệu và tìm kiếm thông tin trong thư viện điện tử và truy cập mục luc công cộng trực tuyến. Tài liệu trong thư viện được sắp xếp theo môn loại khoa học thuận tiện cho bạn đọc tìm tài liệu nhanh chóng.

             Phương hướng phát triển chủ yếu trong thời gian tới

           + Tham mưu cho Ban Giám hiệu, xây dựng Thư viện hiện đại nhằm đáp ứng chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2015 - 2020.

 

 

* CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 - Chức năng

     - Phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, quản lý, hướng dẫn việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng Internet…).

  - Nhiệm vụ

    - Tham mưu cho Lãnh đạo về phương hướng tổ chức và hoạt động thư viện, xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện.

    - Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện; Đặc biệt chú trọng việc trao đổi thông tin tư liệu với các đơn vị trong ngành, với Liên hiệp thư viện các trường đại học và Trung tâm Thông tin – Tư liệu các bộ ngành hữu quan.

    - Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;

    - Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm,sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

    - Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện; từng bước có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hoá Thư viện

   - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

  -  Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp cứ hiệu trưởng; bảo quản kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.

   - Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch…các Bộ, ngành chủ quản

   - Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

                                                 Description: http://www.tbmc.edu.vn/images/FLOW01.GIFGiới thiệu chung

* GIỚI THIỆU CHUNG

             Thư viện Trường Đại học Y Thái Bình  có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của Nhà trường. Thư viện trở thành đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu theo quyết định số: 1817 ngày 21 tháng 12 năm 2009 của Hiệu trưởng và hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện trường đại học (Quyết định số 688/ĐH ngày 14/7/1986 của Bộ ĐH-THCN) và theo Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động Thư viện trường đại học (Quyết định.số 13/2008/QĐ-BVHTTDL) của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

             Thư viện Trường Đại học Y Thái Bình có diện tích khoảng 800 m2, được chia thành các bộ phận: Kho sách Giáo trình; Kho sách tham khảo; Phòng đọc mở; Phòng truy cập Thư viện điện tử; Phòng tự học; Phòng cán bộ. Thư viện phục vụ hơn 7000 độc giả là cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên.

              Nguồn lực thông tin Thư viện có 3500 đầu sách tương đương 80.000  tài liệu bao gồm: Sách tham khảo tiếng việt, sách tham khảo ngoại văn, sách giáo trình, luận án, luận văn, khoá luận, các loại báo, tạp chí và hơn 2000 đĩa CD-ROM về lĩnh vực Y, Dược học. Thư viện hỗ trợ tốt nhất cho bạn đọc về nguồn thông tin nhằm phục vụ hiệu quả cho đào tạo và NCKH của Nhà trường.

             Thư viện tổ chức phục vụ theo phương thức mở, bạn đọc có thể tiếp cận trực tiếp với vốn tài liệu và nguồn lực thông tin của thư viện. Bạn đọc có thể tự chọn tài liệu và tìm kiếm thông tin trong thư viện điện tử và truy cập mục luc công cộng trực tuyến. Tài liệu trong thư viện được sắp xếp theo môn loại khoa học thuận tiện cho bạn đọc tìm tài liệu nhanh chóng.

             Phương hướng phát triển chủ yếu trong thời gian tới

           + Tham mưu cho Ban Giám hiệu, xây dựng Thư viện hiện đại nhằm đáp ứng chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2015 - 2020.

 

 

* CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 - Chức năng

     - Phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, quản lý, hướng dẫn việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng Internet…).

  - Nhiệm vụ

    - Tham mưu cho Lãnh đạo về phương hướng tổ chức và hoạt động thư viện, xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện.

    - Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện; Đặc biệt chú trọng việc trao đổi thông tin tư liệu với các đơn vị trong ngành, với Liên hiệp thư viện các trường đại học và Trung tâm Thông tin – Tư liệu các bộ ngành hữu quan.

    - Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;

    - Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm,sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

    - Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện; từng bước có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hoá Thư viện

   - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

  -  Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp cứ hiệu trưởng; bảo quản kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.

   - Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch…các Bộ, ngành chủ quản

   - Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

                                                 Description: http://www.tbmc.edu.vn/images/FLOW01.GIF