Tạp chí mới về lần 3 năm 2020

TT

TÊN TẠP CHÍ

Tập, số

Số lượng

Tháng, năm

 1.  

  Dược học

Số  528

1

4 /2020

 1.  

  Dược học

Số  529

1

5 /2020

 1.  

Giáo dục đại học Quốc tế

Số  99

1

4/2019

 1.  

Giáo dục đại học Quốc tế

Số  100

1

1/2020

 1.  

Khoa học và công nghệ Việt Nam

Số  5(734)

1

2020

 1.  

Nâng cao sức khỏe

Số  11

1

11/2019

 1.  

Nâng cao sức khỏe

Số  13

1

1/2020

 1.  

Nâng cao sức khỏe

Số  14

1

2/2020

 1.  

Nâng cao sức khỏe

Số  15

1

3/2020

 1.  

Y học Việt Nam

Tập 488 , Số 1,2

1

3/2020

 1.  

Y học Việt Nam

Tập 489 , Số  1,2

1

4/2020

 

Tổng :   5loại

 

11quyển

 Tạp chí mới về lần 3 năm 2020

TT

TÊN TẠP CHÍ

Tập, số

Số lượng

Tháng, năm

 1.  

  Dược học

Số  528

1

4 /2020

 1.  

  Dược học

Số  529

1

5 /2020

 1.  

Giáo dục đại học Quốc tế

Số  99

1

4/2019

 1.  

Giáo dục đại học Quốc tế

Số  100

1

1/2020

 1.  

Khoa học và công nghệ Việt Nam

Số  5(734)

1

2020

 1.  

Nâng cao sức khỏe

Số  11

1

11/2019

 1.  

Nâng cao sức khỏe

Số  13

1

1/2020

 1.  

Nâng cao sức khỏe

Số  14

1

2/2020

 1.  

Nâng cao sức khỏe

Số  15

1

3/2020

 1.  

Y học Việt Nam

Tập 488 , Số 1,2

1

3/2020

 1.  

Y học Việt Nam

Tập 489 , Số  1,2

1

4/2020

 

Tổng :   5loại

 

11quyển