Luận văn, luận án
610(08).
Nhận xét sự thay đổi thể lực tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật trẻ em 7 - 15 tuổi nông thôn Thái Bình sau 9 năm điều tra lặp lại. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Đặng Văn Nghiễm.
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Y tế/ Trường Đại học Y Thái Bình.
Nhan đề Nhận xét sự thay đổi thể lực tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật trẻ em 7 - 15 tuổi nông thôn Thái Bình sau 9 năm điều tra lặp lại. : Luận văn Thạc sỹ y học. Chuyên ngành: Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản 2004.
Mô tả vật lý 111tr. : Hình ảnh, biểu đồ minh họa. ; 30cm.
Tóm tắt Sự thay đổi thể lực tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật trẻ em 7 - 15 tuổi nông thôn Thái Bình sau 9 năm điều tra lặp lại.
Thuật ngữ chủ đề Y tế cộng cộng.
Từ khóa tự do Dinh dưỡng và bệnh tật trẻ em.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách Tham khảo Luận án, Luận văn.
000 00000nem#a2200000ui#4500
00112340
00222
004523203F8-87F7-4F8D-8D1B-D7D829FAE22A
005201907311036
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20190731103645|bthuoanh|c20190620102143|dthuoanh|y20171130141919|zthuoanh
080|a610(08).
100 |aĐặng Văn Nghiễm.
110 |aBộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Y tế/ Trường Đại học Y Thái Bình.
245 |aNhận xét sự thay đổi thể lực tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật trẻ em 7 - 15 tuổi nông thôn Thái Bình sau 9 năm điều tra lặp lại. : |bLuận văn Thạc sỹ y học. Chuyên ngành: Y tế công cộng.
260 |c2004.
300 |a111tr. : |bHình ảnh, biểu đồ minh họa. ; |c30cm.
520 |aSự thay đổi thể lực tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật trẻ em 7 - 15 tuổi nông thôn Thái Bình sau 9 năm điều tra lặp lại.
650 |aY tế cộng cộng.
653 |aDinh dưỡng và bệnh tật trẻ em.
780|wLV0072(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|j Kho sách Tham khảo Luận án, Luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_dangvannghiem/bia_dangvannghiemthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào