Luận văn, luận án
610(08).
Kiến thức, thái độ, thực hành và yếu tố liên quan đến tiêm an toàn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư năm 2018. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Phạm Thị Luân.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Kiến thức, thái độ, thực hành và yếu tố liên quan đến tiêm an toàn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư năm 2018. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2019.
Mô tả vật lý 106tr. : Biểu đồ màu minh họa. ; 26cm.
Tóm tắt Kiến thức, thái độ, thực hành và yếu tố liên quan đến tiêm an toàn của điều dưỡng viên.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Tiêm an toàn.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112830
00222
0042E4A89ED-C52A-4007-BBF8-01359C4F14FA
005201907260905
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190726090605|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aPhạm Thị Luân.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aKiến thức, thái độ, thực hành và yếu tố liên quan đến tiêm an toàn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư năm 2018. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2019.
300 |a106tr. : |bBiểu đồ màu minh họa. ; |c26cm.
520 |aKiến thức, thái độ, thực hành và yếu tố liên quan đến tiêm an toàn của điều dưỡng viên.
650 |aY tế công cộng.
653 |a Tiêm an toàn.
780|wLV00565(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00565_phamthiluan/bia_phamthiluanthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào