Luận văn, luận án
610(08).
Thực trạng và kiến thức của người dân về phòng chống tai nạn thương tích tại hai xã tỉnh Thái Bình năm 2018. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Phạm Anh Tuấn.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Thực trạng và kiến thức của người dân về phòng chống tai nạn thương tích tại hai xã tỉnh Thái Bình năm 2018. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2019.
Mô tả vật lý 102tr. ; 26cm.
Tóm tắt Thực trạng và kiến thức của người dân về phòng chống tai nạn thương tích.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Tai nạn thương tích.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112831
00222
0045EB1B42F-8A6A-48A8-A35A-92A949A5AE74
005201907260933
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190726093405|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aPhạm Anh Tuấn.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aThực trạng và kiến thức của người dân về phòng chống tai nạn thương tích tại hai xã tỉnh Thái Bình năm 2018. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2019.
300 |a102tr. ; |c26cm.
520 |aThực trạng và kiến thức của người dân về phòng chống tai nạn thương tích.
650 |aY tế công cộng.
653 |aTai nạn thương tích.
780|wLV00566(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00566_phamanhtuan/bia_phamanhtuanthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào