Tạp chí Ngoại văn
Global Journal of Health Science ( GJHS)
Nhan đề Global Journal of Health Science ( GJHS)
Thông tin xuất bản USA : IPRJB, 2018
Kỳ phát hành Vol. 10, No. 7; 2018
Thuật ngữ chủ đề Global
Thuật ngữ chủ đề Health Science
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123471
00233
004D9CBE790-6065-4AE1-92DD-B108C373964F
005202006230836
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200623083630|bhue1|y20200623083600|zhue1
245 |aGlobal Journal of Health Science ( GJHS)
260 |aUSA : |bIPRJB, |c2018
310 |aVol. 10, No. 7; 2018
650 |aGlobal
650 |aHealth Science
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/global journal of health science/prevalence of allergic rhinitis and individual prevention practices.pdf/vol. 10, no. 7thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào