Tạp chí Ngoại văn
Journal of Antimicrob Agents Chemother
Nhan đề Journal of Antimicrob Agents Chemother
Thông tin xuất bản American : American Society for Mirobiology, 2019
Kỳ phát hành June 2019 Volume 63 Issue 6
Thuật ngữ chủ đề Antimicrob Agents
Thuật ngữ chủ đề Antimicrob Agents Chemother
Thuật ngữ chủ đề Chemother
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123483
00233
0040715E4D0-2EE7-4798-838F-8AADDE6E509E
005202006231032
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200623103254|bhue1|y20200623103122|zhue1
245 |aJournal of Antimicrob Agents Chemother
260 |aAmerican : |bAmerican Society for Mirobiology, |c2019
310 |aJune 2019 Volume 63 Issue 6
650 |aAntimicrob Agents
650 |aAntimicrob Agents Chemother
650 |aChemother
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/journal of antimicrob agents chemother/aac_cover_0thumbimage.jpg
890|c2

Không tìm thấy biểu ghi nào