Tạp chí Ngoại văn
Journal of Letters in Drug Design & Discovery
Nhan đề Journal of Letters in Drug Design & Discovery
Thông tin xuất bản USA : Bentham Science, 2017
Thuật ngữ chủ đề Drug Design & Discovery
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123491
00233
004D8EE2D74-C6E1-4410-B198-854B7F47AEAE
005202006231513
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200623151334|bhue1|y20200623151208|zhue1
245 |aJournal of Letters in Drug Design & Discovery
260 |aUSA : |bBentham Science, |c2017
650 |aDrug Design & Discovery
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/journal of letters in drug design & discovery/volume 15 , issue 4 , 2018thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào