Tạp chí Ngoại văn
Academic Journal of Polymer science (AJOP)
Nhan đề Academic Journal of Polymer science (AJOP)
Thông tin xuất bản USA : Juniper, 2019
Kỳ phát hành Volume 2 Issue 2 - January 2019
Thuật ngữ chủ đề Academic
Thuật ngữ chủ đề Polymer science
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123495
00233
00460A53FBB-D0F4-4907-AFF2-9CFF980D3895
005202006231625
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200623162514|bhue1|y20200623162317|zhue1
245 |aAcademic Journal of Polymer science (AJOP)
260 |aUSA : |bJuniper, |c2019
310 |aVolume 2 Issue 2 - January 2019
650 |aAcademic
650 |aPolymer science
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/academic journal of polymer science (ajop)/downloadthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào