Tạp chí Ngoại văn
Journal of Vascular Medicine & Surgery
Nhan đề Journal of Vascular Medicine & Surgery
Thông tin xuất bản London : Longdom, 2020
Kỳ phát hành Vol.8 Iss. 1 No: 386
Thuật ngữ chủ đề Surgery
Thuật ngữ chủ đề Vascular Medicine & Surgery
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123497
00233
0041E429072-A265-4DA4-BD99-742615CB6D72
005202006240816
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200624081658|bhue1|y20200624081555|zhue1
245 |aJournal of Vascular Medicine & Surgery
260 |aLondon : |bLongdom, |c2020
310 |aVol.8 Iss. 1 No: 386
650 |aSurgery
650 |aVascular Medicine & Surgery
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/journal of vascular medicine & surgery/journal-of-vascular-medicine--surgery-flyerthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào