Nhan đề mSphere
Thông tin xuất bản American : University of Michigan Medical School, 2020
Kỳ phát hành March/April 2020 Volume 5 Issue 2
Thuật ngữ chủ đề Applied and Environmental Science
Thuật ngữ chủ đề Host-Microbe Biology
Thuật ngữ chủ đề Molecular Biology and Physiology
Từ khóa tự do Clinical Science and Epidemiology
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123506
00233
004D681F429-AA9A-457B-85AE-C3188B4375F6
005202006240951
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200624095132|bhue1|y20200624095000|zhue1
245 |amSphere
260 |aAmerican : |bUniversity of Michigan Medical School, |c2020
310 |aMarch/April 2020 Volume 5 Issue 2
650 |aApplied and Environmental Science
650 |aHost-Microbe Biology
650 |aMolecular Biology and Physiology
653 |aClinical Science and Epidemiology
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/msphere/f61fe315-4359-4a45-98f6-deefb6afb802.png.200x200_q95_detail_letterbox_upscalethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào