Tạp chí Tiếng Việt
Tạp chí Truyền nhiễm việt nam
Nhan đề Tạp chí Truyền nhiễm việt nam
Thông tin xuất bản H, 2017
Thuật ngữ chủ đề Truyền nhiễm
Tác giả(bs) TT Hội Truyền nhiễm việt nam
Địa chỉ Kho sách tham khảo
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123571
00232
004545060BE-E10E-4634-8F98-B5C654AF2536
005202007161526
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200716152641|bhue1|y20200716152327|zhue1
245 |aTạp chí Truyền nhiễm việt nam
260 |aH, |c2017
650 |aTruyền nhiễm
710 |aHội Truyền nhiễm việt nam
852|aKho sách tham khảo
852|aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchitiengviet/tạp chí truyền nhiễm/bia-1thumbimage.jpg
863|a20|b4|i2017
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào