Luận văn, luận án
610(08).
Thực trạng và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về quản lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế tư nhân Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam năm 2019.
UDC 610(08).
Tác giả CN Thái Đăng Nguyên.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Thực trạng và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về quản lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế tư nhân Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam năm 2019.
Nhan đề Mã số: 8720701
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2020.
Mô tả vật lý 94tr. : Biểu đồ màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về quản lý chất thải rắn y tế.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Quản lý chất thải rắn y tế.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123664
00222
0047B7F327E-BAF8-41D6-9904-0C8DE7060A53
005202009211412
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200921141221|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aThái Đăng Nguyên.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aThực trạng và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về quản lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế tư nhân Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam năm 2019.
245|nMã số: 8720701
260 |aThái Bình., |c2020.
300 |a94tr. : |bBiểu đồ màu minh họa. ; |c29cm.
520 |aThực trạng và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về quản lý chất thải rắn y tế.
650 |aY tế công cộng.
653 |aQuản lý chất thải rắn y tế.
780|wLV00599
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/19-8-2020-27lv/lv_thaidangnguyen/bia-thaidangnguyenthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào