Tạp chí Tiếng Việt
Tạp chí Khoa học và Công nghệ :
Nhan đề Tạp chí Khoa học và Công nghệ : Bộ Công Thương
Thông tin xuất bản Hà Nội.
Mô tả vật lý 73Tr
Kỳ phát hành Hàng quý.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ.
Thuật ngữ chủ đề Khoa học.
Thuật ngữ chủ đề Năng lượng.
Tác giả(bs) TT Tạp chí Công Thương.
000 00000nas#a2200000ui#4500
00129989
00232
004EBE8DFBC-EBDC-4264-860B-557E8F8F7540
005202012311514
008081223s2020 vm| vie
0091 0
022 |a0866-7756
039|a20201231151428|bthuoanh|y20201231151351|zthuoanh
245 |aTạp chí Khoa học và Công nghệ : |bBộ Công Thương
260 |aHà Nội.
300|a73Tr
310 |aHàng quý.
650 |aCông nghệ.
650 |aKhoa học.
650 |aNăng lượng.
710 |aTạp chí Công Thương.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchitiengviet/tc-kh&cn-bocongthuong/khcn-so43-11-2020/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào