Sách TK ngoại văn
615.9(08)
Irwin Rippe's Manual of Intensive Care Medicine_ 6th Edition
UDC 615.9(08)
Nhan đề Irwin Rippe's Manual of Intensive Care Medicine_ 6th Edition
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129995
00212
0041E582685-D261-45FD-9F31-08D7194219A3
005202012311553
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20201231155334|zthuoanh
080|a615.9(08)
245 |aIrwin Rippe's Manual of Intensive Care Medicine_ 6th Edition
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/irwin rippe's manual of intensive care medicine_ 6th edition/irwin rippe's manual of intensive care medicine_ 6th edition_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào