Tạp chí Ngoại văn
International Journal of Infectious Diseases
Nhan đề International Journal of Infectious Diseases
Thông tin xuất bản USA : Elsevier, 2020
Thuật ngữ chủ đề Infectious Diseases
Từ khóa tự do Streptococcus pneumonia
000 00000nas#a2200000ui#4500
00130001
00233
00481905B9C-FB95-42A4-8622-8F6A98ADC297
005202101071010
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210107101106|bhue1|y20210107100600|zhue1
245 |aInternational Journal of Infectious Diseases
260 |aUSA : |bElsevier, |c2020
650 |aInfectious Diseases
653 |aStreptococcus pneumonia
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/international journal of infectious diseases/tải xuốngthumbimage.jpg
890|c3

Không tìm thấy biểu ghi nào