Sách TK ngoại văn
616N (08)
Pleural Disease Second Edition
DDC 616N (08)
Tác giả CN Demosthenes Bouros
Nhan đề Pleural Disease Second Edition
Thông tin xuất bản informa, 2010
Mô tả vật lý 860pages ; cm.
Tóm tắt includes: physiology of the pleura, pathophysiology of the pleura, respiratory function in pleural effustion...
Từ khóa tự do Respiratory
Từ khóa tự do Pleural Disease
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137455
00212
00422D010AC-6EDE-401A-8202-A93679965676
005202104061557
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20210406155747|bhuenth|y20210406155723|zhuenth
082 |a616N (08)
100 |aDemosthenes Bouros
245 |aPleural Disease Second Edition
260 |binforma, |c2010
300 |a860pages ; |ccm.
520 |aincludes: physiology of the pleura, pathophysiology of the pleura, respiratory function in pleural effustion...
653 |aRespiratory
653 |aPleural Disease
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/25. respiratory/pleural disease_ second edition/pleural disease_ second edition_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào