Sách TK ngoại văn
616N (08)
Pulmonary Embolism 2nd
DDC 616N (08)
Tác giả CN Paul D. Stein
Nhan đề Pulmonary Embolism 2nd
Thông tin xuất bản Blackwell, 2007
Mô tả vật lý 479pages ; cm.
Tóm tắt includes: pulmonary embolism and deep venous thrombosis at autopsy, incidence of pulmonary embolism and deep venous thrombosis in hospitalized...
Từ khóa tự do Respiratory
Từ khóa tự do Pulmonary Embolism
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137456
00212
004ED3B142E-018D-4999-8DC6-B60C0E603500
005202104061603
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20210406160424|bhuenth|y20210406160353|zhuenth
082 |a616N (08)
100 |aPaul D. Stein
245 |aPulmonary Embolism 2nd
260 |bBlackwell, |c2007
300 |a479pages ; |ccm.
520 |aincludes: pulmonary embolism and deep venous thrombosis at autopsy, incidence of pulmonary embolism and deep venous thrombosis in hospitalized...
653 |aRespiratory
653 |aPulmonary Embolism
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/25. respiratory/pul-monary em-bolism 2nd/pul-monary em-bolism 2nd_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào