Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng thói quen, hành vi và một số chỉ số nhân trắc liên quan tới bệnh mạn tính không lây ở người trưởng thành tại 2 xã/ phường tỉnh Thái Bình /
UDC 610(08)
Tác giả CN Phạm Thị Thương
Tác giả TT Trường đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng thói quen, hành vi và một số chỉ số nhân trắc liên quan tới bệnh mạn tính không lây ở người trưởng thành tại 2 xã/ phường tỉnh Thái Bình / Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng. Chuyên ngành: Y tế công cộng / |cCán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Ninh Thị Nhung; PGS.TS. Nguyễn Xuân Bái
Nhan đề 8720701
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2021
Mô tả vật lý 117tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng thói quen, hành vi và một số chỉ số nhân trắc liên quan tới bệnh mạn tính không lây ở người trưởng thành
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Bệnh mạn tính không lây ở người trưởng thành
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154154
00222
00449B89016-0459-4D90-AF5B-FACD988DCF91
005202207151638
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220715163902|bthuoanh|y20220715162948|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aPhạm Thị Thương
110 |aTrường đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng thói quen, hành vi và một số chỉ số nhân trắc liên quan tới bệnh mạn tính không lây ở người trưởng thành tại 2 xã/ phường tỉnh Thái Bình / |cLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng. Chuyên ngành: Y tế công cộng / |cCán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Ninh Thị Nhung; PGS.TS. Nguyễn Xuân Bái
245|n8720701
260 |aThái Bình, |c2021
300 |a117tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng thói quen, hành vi và một số chỉ số nhân trắc liên quan tới bệnh mạn tính không lây ở người trưởng thành
650 |aY tế công cộng
653 |aBệnh mạn tính không lây ở người trưởng thành
780|wLV00666(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00666-phamthithuong-ytcc-2021/bia-lv00666thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào