Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng bệnh chân tay miệng ở trẻ em và kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống bệnh chân tay miệng của bà mẹ có con dưới 10 tuổi tại huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương :
UDC 610(08)
Tác giả CN Vũ Trọng Phòng
Tác giả TT Trường đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng bệnh chân tay miệng ở trẻ em và kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống bệnh chân tay miệng của bà mẹ có con dưới 10 tuổi tại huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng. Hướng dẫn khoa học; TS.Trần Thị Phương
Nhan đề 60720301
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2013
Mô tả vật lý 120tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Bệnh chân tay miệng ở trẻ em và kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống bệnh chân tay miệng của bà mẹ có con dưới 10 tuổi tại
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Bệnh chân tay miệng ở trẻ em
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154233
00222
00433F2843A-3E86-4BF9-9E74-538A4812D6A1
005202207281024
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20220728102409|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aVũ Trọng Phòng
110 |aTrường đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng bệnh chân tay miệng ở trẻ em và kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống bệnh chân tay miệng của bà mẹ có con dưới 10 tuổi tại huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng. Hướng dẫn khoa học; TS.Trần Thị Phương
245|n60720301
260 |aThái Bình, |c2013
300 |a120tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aBệnh chân tay miệng ở trẻ em và kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống bệnh chân tay miệng của bà mẹ có con dưới 10 tuổi tại
650 |aY tế công cộng
653 |aBệnh chân tay miệng ở trẻ em
780|wLV0276(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv0276-vutrongphong/bia pongthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào