Tạp chí Tiếng Việt
Tạp chí khoa học Trường Đại học Hồng Đức
Nhan đề Tạp chí khoa học Trường Đại học Hồng Đức
Nhan đề khác Hong Duc University Journal of Science
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục học
Thuật ngữ chủ đề Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa
Tác giả(bs) TT Khoa học xã hội và nhân văn
Địa chỉ Kho sách tham khảo Tiếng Việt/ Thư viện Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Tệp tin điện tử http://hdu.edu.vn/vi-vn/28/209/Tap-chi-khoa-hoc/ hoặc https://www.vjol.info.vn/ index.php /DHHD/ issue/archive (số tiếng Việt) và https://www.vjol.info.vn/ index. php/HDU/ issue/ archive (số tiếng Anh)
000 00000nas#a2200000ui#4500
00154302
00232
004E2E78BE1-90EB-40C0-9323-99D60DB1A830
005202208241448
008081223s2022 vm| vie
0091 0
022 |a1859-2759
039|a20220824144832|bthuoanh|c20220824142036|dthuoanh|y20220824141559|zthuoanh
245 |aTạp chí khoa học Trường Đại học Hồng Đức
246 |aHong Duc University Journal of Science
260 |aHà Nội, |c2022
650 |aGiáo dục học
650 |aNông nghiệp - Lâm nghiệp
650 |aVăn hóa
710 |aKhoa học xã hội và nhân văn
852|bKho sách tham khảo Tiếng Việt/ Thư viện Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
856|uhttp://hdu.edu.vn/vi-vn/28/209/Tap-chi-khoa-hoc/ hoặc https://www.vjol.info.vn/ index.php /DHHD/ issue/archive (số tiếng Việt) và https://www.vjol.info.vn/ index. php/HDU/ issue/ archive (số tiếng Anh)
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchitiengviet/tc-kh truongdh-hongduc/so52-58-2020-2022/bia-tckh-hongducthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào