Sách TK tiếng Việt
610(08)
Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ :
UDC 610(08)
Tác giả TT Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung Ương
Nhan đề Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ : The 2009 Vietnam population and housing census: Completed results
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2010
Mô tả vật lý 904tr. ; 27cm.
Tóm tắt Dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ
Từ khóa tự do Dân số
Từ khóa tự do Nhà ở
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154426
00211
004D71EF65F-17EE-4863-A577-25408EE67FDC
005202302141523
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230214152346|zthuoanh
080|a610(08)
110 |aTổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung Ương
245 |aTổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ : |bThe 2009 Vietnam population and housing census: Completed results
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2010
300 |a904tr. ; |c27cm.
520 |aDân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ
653 |aDân số
653 |aNhà ở
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/tongdieutrads&nhao-2009-ketqua-toanbo/tongdieutrads&nhao-2009-ketqua-toanbo.._001.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào