Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng bệnh tay chân miệng trẻ em giai đoạn 2019 - 2021 và kiến thức, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh tay chân miệng tại Thành phố Thái Bình :
UDC 610(08)
Tác giả CN Hà Thị Phương Thảo
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng bệnh tay chân miệng trẻ em giai đoạn 2019 - 2021 và kiến thức, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh tay chân miệng tại Thành phố Thái Bình : Luận văn thạc sỹ y học dự phòng / Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Trần Thị Khuyên, TS. Vũ Anh Dũng
Nhan đề Mã số: 8720163
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 99tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng bệnh tay chân miệng trẻ em giai đoạn 2019 - 2021 và kiến thức, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh tay chân miệng
Thuật ngữ chủ đề Y học dự phòng
Từ khóa tự do Bệnh tay chân miệng trẻ em
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154508
00222
0049A0B60F8-CBCD-4447-98A6-7C348AA6750E
005202304101423
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20230410142342|bthuoanh|y20230410141111|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aHà Thị Phương Thảo
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng bệnh tay chân miệng trẻ em giai đoạn 2019 - 2021 và kiến thức, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh tay chân miệng tại Thành phố Thái Bình : |bLuận văn thạc sỹ y học dự phòng / Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Trần Thị Khuyên, TS. Vũ Anh Dũng
245|nMã số: 8720163
260 |aThái Bình, 2022
300 |a99tr. : |b Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng bệnh tay chân miệng trẻ em giai đoạn 2019 - 2021 và kiến thức, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh tay chân miệng
650 |aY học dự phòng
653 |aBệnh tay chân miệng trẻ em
780|wLV00678(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00678-hathiphươngthao-dp2022/bia (9)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào