Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống dịch covid-19 và một số yếu tố liên quan của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Ninh Bình năm 2022. :
UDC 610(08)
Tác giả CN Nguyễn Trung Kiên
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống dịch covid-19 và một số yếu tố liên quan của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Ninh Bình năm 2022. : Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng / Cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS. Ninh Thị Nhung, 2. TS. Trần Mạnh Hà.
Nhan đề Mã số: 8720701
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 109tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống dịch covid-19 và một số yếu tố liên quan của cán bộ chiến sĩ công an
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Covid-19
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154513
00222
0044F981CEC-544B-4301-92ED-56B05CFD58DE
005202304110904
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20230411090432|bthuoanh|y20230411090205|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aNguyễn Trung Kiên
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống dịch covid-19 và một số yếu tố liên quan của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Ninh Bình năm 2022. : |bLuận văn thạc sỹ Y tế công cộng / |cCán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS. Ninh Thị Nhung, 2. TS. Trần Mạnh Hà.
245|nMã số: 8720701
260 |aThái Bình, 2022
300 |a109tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống dịch covid-19 và một số yếu tố liên quan của cán bộ chiến sĩ công an
650 |aY tế công cộng
653 |aCovid-19
780|wLV00688(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00688-nguyentrungkien-ytcc2022/bia (2)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào