Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng tiền tăng huyết áp và kiến thức, thực hành của người trưởng thành tại 2 xã huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 2022 :
UDC 610(08)
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Nga
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng tiền tăng huyết áp và kiến thức, thực hành của người trưởng thành tại 2 xã huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 2022 : Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng. / Hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Vũ Phong Túc, 2. TS. Đặng Bích Thủy
Nhan đề Mã số: 8720701
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 96tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng tiền tăng huyết áp và kiến thức, thực hành của người trưởng thành
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Tiền tăng huyết áp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154517
00222
004A29EF219-66D7-4DB8-AF6D-2701A2D8BE7F
005202304120833
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230412083400|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aNguyễn Thị Thanh Nga
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng tiền tăng huyết áp và kiến thức, thực hành của người trưởng thành tại 2 xã huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 2022 : |bLuận văn thạc sỹ Y tế công cộng. / Hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Vũ Phong Túc, 2. TS. Đặng Bích Thủy
245|nMã số: 8720701
260 |aThái Bình, 2022
300 |a96tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng tiền tăng huyết áp và kiến thức, thực hành của người trưởng thành
650 |aY tế công cộng
653 |aTiền tăng huyết áp
780|wLV00692(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00692-nguyenthithanhnga2022/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào