Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng cơ sở vật chất, kiến thức và thực hành rửa tay thường quy của điều dưỡng viên 2 bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải năm 2016 :
UDC 610(08)
Tác giả CN Trần Thị Phượng
Tác giả TT Trường đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng cơ sở vật chất, kiến thức và thực hành rửa tay thường quy của điều dưỡng viên 2 bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải năm 2016 : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng. / Hướng dẫn khoa học: 1. TS. Nguyễn Nam Thắng 2. GS. TS. Trần Quốc Kham
Nhan đề Mã số: 60 72 03 01
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2017
Mô tả vật lý 110tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng cơ sở vật chất, kiến thức và thực hành rửa tay thường quy của điều dưỡng viên.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Rửa tay thường quy
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154553
00222
0048887105F-30C3-44C8-9878-547CA640A4B3
005202308091421
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20230809142138|bthuoanh|y20230803152833|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aTrần Thị Phượng
110 |aTrường đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng cơ sở vật chất, kiến thức và thực hành rửa tay thường quy của điều dưỡng viên 2 bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải năm 2016 : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng. / |cHướng dẫn khoa học: 1. TS. Nguyễn Nam Thắng 2. GS. TS. Trần Quốc Kham
245|nMã số: 60 72 03 01
260 |aThái Bình, |c2017
300 |a110tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng cơ sở vật chất, kiến thức và thực hành rửa tay thường quy của điều dưỡng viên.
650 |aY tế công cộng
653 |aRửa tay thường quy
780|wLV0465(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv0465-tranthiphuong/bia-tranthiphuongthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào