Luận văn, luận án
615.88=A
Factors related to functional status among patients with ischemic strore :
UDC 615.88=A
Tác giả CN Pham Thi Nga
Tác giả TT Faculty of graduate studies Mahidol University
Nhan đề Factors related to functional status among patients with ischemic strore : A theses submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Nursing science (Adult Nursing)
Thông tin xuất bản 2016
Mô tả vật lý 99tr. ; 29cm.
Thuật ngữ chủ đề Nursing science
Từ khóa tự do Ischemic strore
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154558
00222
00492E944AA-9171-4420-818B-4DC1205A17E0
005202308091534
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20230809153410|zthuoanh
080 |a615.88=A
100 |aPham Thi Nga
110 |aFaculty of graduate studies Mahidol University
245 |aFactors related to functional status among patients with ischemic strore : |bA theses submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Nursing science (Adult Nursing)
260 |c2016
300 |a99tr. ; |c29cm.
650 |aNursing science
653 |aIschemic strore
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv0444-phamthinga-2016/abia-ngathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào