Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi 18-49 tại khu vực biển, đảo Thành phố Hải Phòng và hiệu quả một số giải pháp can thiệp :
UDC 610(08)
Tác giả CN Phạm Thu Xanh
Tác giả TT Trường Đại Học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi 18-49 tại khu vực biển, đảo Thành phố Hải Phòng và hiệu quả một số giải pháp can thiệp : Luận án Tiến sỹ. Chuyên ngành: y tế công cộng Mã Số: 62.72.76.01 / Hướng dẫn khoa học: 1. Pgs.Ts. Phạm Văn Trọng 2. Gs.Ts. Nguyễn Trường Sơn
Nhan đề Mã Số: 62.72.76.01
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2014
Mô tả vật lý 166tr. : Biểu đồ và hình ảnh minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi 18-49 tại khu vực biển, đảo.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154560
00222
00429EA0E76-E605-449A-9061-CBEADA6C6F53
005202308220843
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230822084341|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aPhạm Thu Xanh
110 |aTrường Đại Học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi 18-49 tại khu vực biển, đảo Thành phố Hải Phòng và hiệu quả một số giải pháp can thiệp : |bLuận án Tiến sỹ. Chuyên ngành: y tế công cộng Mã Số: 62.72.76.01 / |cHướng dẫn khoa học: 1. Pgs.Ts. Phạm Văn Trọng 2. Gs.Ts. Nguyễn Trường Sơn
245|nMã Số: 62.72.76.01
260 |aThái Bình, |c2014
300 |a166tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi 18-49 tại khu vực biển, đảo.
650 |aY tế công cộng
653 |aNhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ
780|wLA223(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la223-phamthuxanh/bia-xanhthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào