Luận văn, luận án
617.9(08)
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và nồng độ DOPAMINE huyết tương ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể PARANOID :
UDC 617.9(08)
Tác giả CN Nguyễn Thanh Bình
Tác giả TT Học Viện Quân Y
Nhan đề Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và nồng độ DOPAMINE huyết tương ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể PARANOID : Luận án tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Tâm thần
Nhan đề Mã số: 62.72.22.45
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 188tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Tổng quan tài liệu, bệnh tâm thần phân liệt và tâm thần phân liệt thể paranoid, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, vấn đề đạo đức trong nghiên cứu, phương pháp xử lý số liệu phân tích và đánh giá kết quả, kết quả nghiên cứu, đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu, đặc điểm lâm sàng tâm thần phân liệt thể paranoid....
Thuật ngữ chủ đề Tâm thần
Từ khóa tự do Tâm thần phân liệt
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154581
00222
0040726BD16-893D-4962-9D39-F7A8585282BD
005202311031018
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20231103101823|zthuoanh
080 |a617.9(08)
100 |aNguyễn Thanh Bình
110 |aHọc Viện Quân Y
245 |aNghiên cứu đặc điểm lâm sàng và nồng độ DOPAMINE huyết tương ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể PARANOID : |bLuận án tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Tâm thần
245|nMã số: 62.72.22.45
260 |aHà Nội, |c2010
300 |a188tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aTổng quan tài liệu, bệnh tâm thần phân liệt và tâm thần phân liệt thể paranoid, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, vấn đề đạo đức trong nghiên cứu, phương pháp xử lý số liệu phân tích và đánh giá kết quả, kết quả nghiên cứu, đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu, đặc điểm lâm sàng tâm thần phân liệt thể paranoid....
650 |aTâm thần
653 |aTâm thần phân liệt
780|wLA21(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la21-nguyenthanh binh/la21-nguyenthanh binh_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào