Luận văn, luận án
613.26(08).
Tình trạng dinh dưỡng và thực trạng nuôi ăn qua ống thông ở bệnh nhân thở máy tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2016. :
UDC 613.26(08).
Tác giả CN Ngô Thị Lan Anh.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Tình trạng dinh dưỡng và thực trạng nuôi ăn qua ống thông ở bệnh nhân thở máy tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2016. : Luận văn Thạc sỹ Dinh dưỡng.
Mô tả vật lý 105tr. : Hình ảnh, biểu đồ minh họa. ; 30cm.
Tóm tắt Tình trạng dinh dưỡng và thực trạng nuôi ăn qua ống thông ở bệnh nhân thở máy.
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng ở bệnh nhân thở máy.
Từ khóa tự do Dinh dưỡng.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách Tham khảo Luận án, Luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018750
00222
004347D0ABD-E320-47CD-842C-84044567A2D1
005201906191340
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20190619134054|bthuoanh|c20190618140220|dthuoanh|y20170830091910|zthuoanh
080|a613.26(08).
100 |aNgô Thị Lan Anh.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aTình trạng dinh dưỡng và thực trạng nuôi ăn qua ống thông ở bệnh nhân thở máy tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2016. : |bLuận văn Thạc sỹ Dinh dưỡng.
300 |a105tr. : |bHình ảnh, biểu đồ minh họa. ; |c30cm.
520 |aTình trạng dinh dưỡng và thực trạng nuôi ăn qua ống thông ở bệnh nhân thở máy.
650 |aDinh dưỡng ở bệnh nhân thở máy.
653 |aDinh dưỡng.
780|wLV0481(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|j Kho sách Tham khảo Luận án, Luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lvdd_ngothilananh/1thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào