Bài trích
Mục lục, Tạp chí Y Dược Thái Bình. Sô 08, Tháng 09/2023
Nhan đề Mục lục, Tạp chí Y Dược Thái Bình. Sô 08, Tháng 09/2023
Từ khóa tự do Ngoại khoa
Từ khóa tự do Nội khoa
Từ khóa tự do Y tế công cộng
Nguồn trích Tạp chí Y Dược Thái Bình.- Số: 08, Tháng 09/2023
000 00000nab#a2200000ui#4500
00154566
00231
00487989F3C-9DA4-4766-B725-776C33AEEAF2
005202309190842
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20230919084218|zthuoanh
245 |aMục lục, Tạp chí Y Dược Thái Bình. Sô 08, Tháng 09/2023
653 |aNgoại khoa
653 |aNội khoa
653 |aY tế công cộng
773 |tTạp chí Y Dược Thái Bình.|i08, Tháng 09/2023
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào