Bài trích
MedPharmres, Volume 2, Issue 2 - 2018.
Nhan đề MedPharmres, Volume 2, Issue 2 - 2018.
Từ khóa tự do Predictive Model.
Từ khóa tự do Sick Building Syndrome.
Nguồn trích MedPharmres. : The Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.- Số: 1 - 4/2018. Tập: 2
000 00000nab#a2200000ui#4500
00124699
00231
0048D8920C4-4B97-4C3D-A1EE-095F77C8B6F0
005202010141041
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20201014104117|zthuoanh
245 |aMedPharmres, Volume 2, Issue 2 - 2018.
653 |aPredictive Model.
653 |aSick Building Syndrome.
773 |tMedPharmres. : The Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.|v2|i1 - 4/2018.
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào