Bài trích
MedPharmres, Volume 2, Issue 3 - 2018.
Nhan đề MedPharmres, Volume 2, Issue 3 - 2018.
Từ khóa tự do Early gastric cancer.
Từ khóa tự do ENT.
Nguồn trích MedPharmres. : The Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.- Số: 1 - 4/2018. Tập: 2
000 00000nab#a2200000ui#4500
00124700
00231
0042431DB3D-79B5-442C-8975-80385A145913
005202010141043
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20201014104353|zthuoanh
245 |aMedPharmres, Volume 2, Issue 3 - 2018.
653 |aEarly gastric cancer.
653 |aENT.
773 |tMedPharmres. : The Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.|v2|i1 - 4/2018.
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào