Bài trích
MedPharmres, Volume 2, Issue 4 - 2018.
Nhan đề MedPharmres, Volume 2, Issue 4 - 2018.
Từ khóa tự do Axial loading MRI.
Từ khóa tự do Training needs assessment.
Nguồn trích MedPharmres. : The Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.- Số: 1 - 4/2018. Tập: 2
000 00000nab#a2200000ui#4500
00124701
00231
0049CD02E8A-5A61-433E-971C-834C92DF386A
005202010141046
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20201014104655|zthuoanh
245 |aMedPharmres, Volume 2, Issue 4 - 2018.
653 |aAxial loading MRI.
653 |aTraining needs assessment.
773 |tMedPharmres. : The Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.|v2|i1 - 4/2018.
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào