Bài trích
MedPharmRes, Volume 3, Issue 1 - 2019.
Nhan đề MedPharmRes, Volume 3, Issue 1 - 2019.
Từ khóa tự do Brachial Plexus.
Từ khóa tự do Hydatid Disease.
Nguồn trích MedPharmRes - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. : The Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.- Số: 1 -3 /2019. Tập: 3
000 00000nab#a2200000ui#4500
00124702
00231
004E03C5B01-15F2-4D5A-B5BB-E08B7035EEB1
005202010141352
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20201014135229|zthuoanh
245 |aMedPharmRes, Volume 3, Issue 1 - 2019.
653 |aBrachial Plexus.
653 |aHydatid Disease.
773 |tMedPharmRes - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. : The Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.|v3|i1 -3 /2019.
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào