Bài trích
MedPharmRes, Volume 3, Issue 2 - 2019.
Nhan đề MedPharmRes, Volume 3, Issue 2 - 2019.
Từ khóa tự do Hydnophytum Formicarum Jack.
Từ khóa tự do Neonatal Infant Pain Scale (NIPS).
Nguồn trích MedPharmRes - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. : The Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.- Số: 1 -3 /2019. Tập: 3
000 00000nab#a2200000ui#4500
00124703
00231
0048DB9F0FF-29F7-434F-A69B-10EE2B3A7E70
005202010141355
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20201014135537|zthuoanh
245 |aMedPharmRes, Volume 3, Issue 2 - 2019.
653 |aHydnophytum Formicarum Jack.
653 |aNeonatal Infant Pain Scale (NIPS).
773 |tMedPharmRes - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. : The Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.|v3|i1 -3 /2019.
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào