Bài trích
MedPharmRes, Volume 3, Issue 3 - 2019.
Nhan đề MedPharmRes, Volume 3, Issue 3 - 2019.
Từ khóa tự do Myocardial Infarction.
Từ khóa tự do R-CHOP.
Nguồn trích MedPharmRes - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. : The Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.- Số: 1 -3 /2019. Tập: 3
000 00000nab#a2200000ui#4500
00124704
00231
004FA3646A4-D872-4D3B-85C4-E89E33B82443
005202010141358
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20201014135818|zthuoanh
245 |aMedPharmRes, Volume 3, Issue 3 - 2019.
653 |aMyocardial Infarction.
653 |aR-CHOP.
773 |tMedPharmRes - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. : The Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.|v3|i1 -3 /2019.
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào